Üyelik Sözleşmesi

İSİMDUSTU.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI


1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca ?Sözleşme? olarak anılacaktır); İŞİMDÜŞTÜ.COM üyelik formunu doldurarak doğruluğunu beyan eden ÜYE ile aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilmiştir.


1.2. İSİMDUSTU.COM ve ÜYE, bundan böyle tek başlarına "Taraf" beraberce ?Taraflar" olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞME?NİN KONUSU, KAPSAMI ve TANIMLAR


2.1. İşbu Sözleşme?nin konusunu; 3.şahıs ve Kurumların hak sahibi olduğunu beyan ettiği hizmet satışı için Platform sağlayıcı olan İSİMDUSTU.COM ile ÜYE?lerin hak ve sorumlulukları oluşturur.


2.2. İSİMDUSTU.COM: Hizmet sunan üyelerin, hizmet talebinde bulunan üyelere teklif vermek şartıyla hizmet talebinin güvenilir bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan ticaret platformunu ifade eder.


2.3. KULLANICI: isimdustu.com web sitesinde yazılı ilan oluşturarak hizmet talebinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.


2.4. Hizmetveren: isimdustu.com websitesinde KULLANICI üyeler tarafından verilen ilanlara teklif vererek hizmet üreten gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. KULLANICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1.1. Kullanıcı, isimdustu.com sitesinin kullanıcı ve hizmetveren arasında bir platform ve yer sağlayıcı olduğunu, alınacak hizmetle ile ilgili hiç bir vaadi, taahhüdü, garantisi ve sorumluluğu olmadığını kabul eder.


3.1.2. Kullanıcı, isimdustu.com sitesine kayıt olurken veya hizmet talebinde bulunurken verdiği adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin doğruluğundan ve içeriğinden sorumlu olup, eksik, yanlış ve hatalı bilgiler nedeni ile hizmetin yapılamamasından dolayı isimdustu.com?u sorumlu tutamaz.


3.1.3. Kullanıcı, isimdustu.com sitesinin hiç bir şekilde hizmet veren ve hizmetveren?nin temsilcisi, bayisi, distribütörü olmadığını, onun adına hiç bir garanti, vaat ve taahhütte bulunmadığını kabul ve beyan eder.


3.1.4. Kullanıcı, isimdustu.com sitesi üzerinden ilana konu edilen hizmet talebi ile ilgili hizmet veren ve hizmetveren'in bilmesi gereken bütün koşulları ilanda belirtmek zorundadır.


3.1.5. Kullanıcı, isimdustu.com sitesi üzerinden ilan satın alması durumunda iletişim bilgileri uzmana gösterilcektir. Bunu satın alan müşteri kabul etmiş sayılır.


3.1.6. Kullanıcı, isimdustu.com sitesi üzerinden oluşturduğu ilanın satın alınması durumunda belirttiği fiyata işi tamamlamak yükümlülüğüne saiptir.


3.1.7. Kullanıcı, isimdustu.com sitesi üzerinden oluşturduğu ilanın satın alınması durumunda iletişim bilgilerinin satın alan kişiye gösterilmesini kabul etmiş sayılırı.


3.2. HİZMET VEREN VE USTA'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.2.1. Hizmetveren, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder.


3.2.2. Hizmetveren, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, SİTE üzerinden sunduğu içerikler ile ilgili ISIMDUSTU.COM'un uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.


3.2.3. Hizmetveren, istediği zaman ve gerekçesiz olarak ISIMDUSTU.COM sitesinde yayınlanan ilanları kaldırma veya geçici olarak durdurma, kendisine sağlanan hizmeti durdurma veya tamamen sona erdirme hakkına sahiptir. Ancak o zamana kadar onaylanmış hizmetler ile ilgili Hizmetveren?nin ifa yükümlülüğü devam etmektedir.


3.2.4. Hizmetveren, SİTE?de ilan edilen hizmetlerle ile ilgili olarak , tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici duyurular ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan tüm hukuki ve cezai sorumluluk Hizmetveren ve Usta?ya aittir.


3.2.5. Usta, ücreti karşılığı aldığı listeleme, vitrin gösterimi, Premium Üyelik gibi hizmetlerin para iadesini hiç bir şekilde talep edemez.


3.2.6. Usta, isimdustu.com sitesi üzerinden yaptığı faaliyetler dolayısı ile kullanıcıların ya da 3.Kişilerin haklarının ihlal edilmesi halinde, isimdustu.com sitesine yasal bir yaptırım ya da başvuru gelmesi halinde isimdustu.com sitesinin uğrayacağı zararları karşılamakla yükümlüdür.


3.3. ISIMDUSTU.COM?UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.3.1. ISIMDUSTU.COM ,İş bu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir. ISIMDUSTU.COM bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez.


3.3.2. ISIMDUSTU.COM, Üyeler tarafından sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcılara bu garantiyi vermez. İsimdustu.com gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklenen ilanları, içerikleri ve/veya benzeri verilerin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.


3.3.3. ISIMDUSTU.COM, Üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde ISIMDUSTU.COM sitesinde yayınlanan ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ÜYE?nin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.


3.3.4. ISIMDUSTU.COM, Üyelerin vermiş olduğu iletişim bilgilerini, pazarlama ve istatistiksel amaçlı kullanabilir.


3.3.5. ISIMDUSTU.COM, gerekli gördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan ÜYE yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtlamanın ve iptalin sebebi isimdustu.com tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.


3.3.6. ISIMDUSTU.COM sitesi işbu sözleşme üzerinde tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. İsimdustu.com yapılan değişiklikleri site üzerinden bildirecektir ve son versiyonun yayın tarihini bulunduracaktır. Üyeler şahsi ve kendilerine özel bildirim yapılmaması nedeni ile işbu sözleşmeye uymaktan imtina edemezler.


4.SÖZLEŞME?NİN ASKIYA ALINMASI, FESHİ VE TAZMİN 

Sözleşme?nin Taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi, Sözleşme ile belirlenmiş yükümlülüklerden herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda, diğer taraf, sözleşmeyi geçici olarak askıya alma, durdurma veya feshetme hakkına sahiptir.


5.GİZLİLİK 

Taraflar, bu sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı olarak yaptıkları işten dolayı birbirlerinden elde edecekleri gizli bilgileri aksine herhangi bir hukuki gerekçe yok ise, üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ifşa etmeyeceklerini taahhüt ederler.


6.FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

İşbu sözleşme çerçevesinde KULLANICI, websitesine yüklediği veya ISIMDUSTU.COM?un sistem üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel kişinin haklarının ihlal edilmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.


7.MÜCBİR SEBEPLER 

Taraflardan birinin veya her ikisinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelecek ve önceden taraflarca öngörülemeyen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve benzeri haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir.


8.DELİL SÖZLEŞMESİ 

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda münhasıran ISIMDUSTU.COM?un bilgisayar kayıtlarının, ÜYE ile yapılan elektronik posta kayıtlarının, adserver kayıtlarının, bilgisayar ortamında tutulan muhasebe kayıtlarının ve sair ticari defter ve kayıtlarının H.M.K m.193 hükmü uyarınca kesin delil olarak yargı mercilerine sunulacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini, kabul ve beyan eder. ÜYE, bu kayıtların tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.


9.TEBLİGAT


9.1. Bu Sözleşme dolayısıyla yapılacak olan tüm ihbarlar, ISIMDUSTU.COM?un bilinen e-posta adresi ve ÜYE?nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.


9.2. Tarafların 1. maddede belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup, Taraflar, adres değişikliklerini en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği takdirde belirtilen adreslere gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt ederler.


10.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME


10.1. Taraflar, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı öncelikle kendi aralarında ve sulh yoluyla halletmeye gideceklerdir.


10.2. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşme hükümleri, bu Sözleşme?de bulunmayan hükümlerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, TMK ve sair) uygulanacaktır.


10.3. Uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinin mümkün olmadığı durumlarda ise, İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


11.YÜRÜRLÜK


İşbu Sözleşme 11(on bir) madde olarak düzenlenmiş olup ÜYE?nin isimdustu.com sitesine üye olma beyanına müteakip okuması ve onaylaması ile yürürlüğe girmiştir.


Hizmet Vermek İçin Bize Katıl
İŞİMDÜŞTÜ.COM UYGULAMASI

İşimdüştü.com Şimdi Cebinizde!

Aradığın hizmet için dükkan dükkan dolaşmak ya da tanıdıklarından referans